Ubezpieczenie OC członków zarządu (D&O)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zwane potocznie OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Uruchamia się ono, gdy ubezpieczony zostaje zobowiązany do naprawienia szkód/szkody wyrządzonej w następstwie czynu niedozwolonego albo na skutek niewykonania czy nienależytego wykonania zobowiązania. Odmianą tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członków zarządu zwana D&O (Directors and Officers). To rodzaj ochrony ubezpieczeniowej skierowanej do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki, mającej chronić ich z tytułu konsekwencji spowodowanych ich błędnymi decyzjami.

Ubezpieczenia OC członków zarządu spółek

W zależności od wybranej opcji, ubezpieczenie OC dla członków zarządu może objąć byłych, aktualnych lub przyszłych członków zarządu spółki, członków rady nadzorczej, dyrektorów zarządzających, a także innych członków ekipy menadżerskiej. Wszystkie osoby i ich funkcje muszą zostać wskazane i opisane we wniosku do ubezpieczenia. Ubezpieczeniem można też objąć pełnomocników czy prokurentów. Tego rodzaju ubezpieczeniem można objąć nawet szeregowego pracownika pod warunkiem, że władze spółki wezmą na siebie pełną odpowiedzialność za działania takiej osoby. Ubezpieczenie OC członków zarządu może objąć również osoby bliskie członka zarządu czy innej objętej polisą.

Skontaktuj się z nami

Zakres ubezpieczenia OC członków zarządu

Polisa ubezpieczeniowa OC dla członków zarządu spółek kapitałowych może przyjąć bardzo szeroki zakres w zależności od wariantu ubezpieczenia. Przede wszystkim obejmuje roszczenia, jakie mogą wpłynąć ze strony kontrahentów, pracowników czy udziałowców spółki. Obejmuje też postępowanie karne, administracyjne, karno skarbowe czy regulacyjne. W swoich wariantach zawiera wszystkie działania członków zarządu, również takich, które działały na szkodę firmy, ale i działań nieumyślnych czy zaniechań. Tego rodzaju ubezpieczenie nie obejmuje jednak sytuacji umyślnego przestępstwa czy celowego i udowodnionego oszustwa.

Ubezpieczenie OC członków zarządu a przychód

Opłacenie polisy ubezpieczeniowej OC dla członków zarządu stanowi dla menedżera korzyść majątkową, ponieważ otrzymuje on ochronę z tytułu ubezpieczenia, a nie ponosi wydatków, aby ją uzyskać. Opłacenie składki ubezpieczeniowej przez inną osobę niż ta objęta ubezpieczeniem majątkowym, co do zasady, wywołuje więc powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia. Jeżeli jednak umowa jest tak sformułowana, że obejmuje ubezpieczeniem członków zarządu, ale nie wymienia ich imiennie, wówczas nie ma podstaw, by powstał przychód dla osoby fizycznej.

Skorzystaj z oferty!